آسياب بشين

تاریخ: 1387/09/15

ويژگی های بازی:

وسیله ی بازی: ندارد

تعداد بازیکنان: گروهي ( 10 الي 30 نفر )

سن بازیکنان: 7 الي 12 سال

محل بازی: فضاي باز يا بسته

نحوه ی اجرای بازی: بازيكنان دستان هم را گرفته و به صورت دايره مي‌ايستند معلم يا يكي از بچه‌ها بازي را شروع مي‌كند و خطاب به بازيكنان مي‌گويد آسبا بچرخ با گفتن اين سخن بازيكنان شروع به چرخيدن دايره‌وار مي‌كنند و پاسخ مي‌دهند : مي‌چرخم .
استاد يا معلم بچه‌ها
آسياب بچرخ مي‌چرخم
تندتر بچرخ مي‌چرخم
آسياب بشين مي‌شينم
با گفتن اين سخن بازيكنان به صورت چمباتمه مي‌نشينند .
آسياب پاشو پا نمي‌شم
جون بابا جون ‌ پا نمي‌شم
جون مامان جون پا نمي‌شم
جون خاله جون پا نمي‌شم
جون دايي جون پا نمي‌شم
جون چمدون يا پا نمي‌شم
جون خودتون يا پا نمي‌شم
جون خدا جون پا نمي‌شم

بازيكنان پس از گفتن اين سخن برخاسته و مي‌ايستند سپس استاد يا معلم از بچه‌ها مي‌خواهد كارهايي را بكنند يا شعرهاي را بخوانند مثل آسيبا بخواب و بچه‌ها هم طوري وانمود مي‌كنند كه به خواب رفته‌اند . آسياب بخند و بچه‌ها همگي مي‌خنند . آسياب صندلي شود آسياب سماور شود ، آسياب كتاب بخوان .
براي مشاركت دادن همه بازيكنان در فعاليت مي‌توان به ترتيب از بازيكنان خواست سا به نوبت هر كدام از آسياب حركت يا گفته‌اي را بخواهند تا انجام دهد .
- اين بازي براي كودكان كم توان ذهني در دوره‌ي ابتدايي كه معلوليت جسمي حركتي نداشته باشند مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
با اين بازي مفاهيمي مثل تند ، تندتر ، كند چرخيدن تقويت مي‌شود .
- اين بازي براي كودكان نابينا و كم بينا هم قابل اجرا است حفظ تعادل ، مهارتهاي تحركت و جهت يابي و تصور بدني تقويت مي‌شود .
- كودكان ناشنوا نيز مي‌توانند با تكيه بر حركت‌هاي اين بازي ، در اين بازي شركت كنند .
- كودكان با صندلي چرخدار نيز مي‌توانند در اين بازي شركت كنند .

نقش خانواده یا بزرگترها در این بازی:

نکات ایمنی:

بستن مطلب